Johnny Friedlander 'Deux Chevaux' litho

Photo

Johnny Friedlander 'Deux Chevaux' litho