Johnny Friedlander 'Deux Chevaux' litho

Johnny Friedlander 'Deux Chevaux' litho

Photo